Komunitní centrum

Komunitní centrum Fara je určeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin. více najdete na stránkách komunitního centra https://www.kcfara.cz

Realizace projektu v rámci IROP – CLLD MAS Střední Polabí

V roce 2021 na děkanství v Čelákovicích proběhly opravy. Po opravě krovu, která byla dokončena v roce 2020, se začalo opravovat přízemí.
Opravy provedla firma Rumilton spol. s r.o., která má zkušenosti s opravami památek. Mezi stěžejní práce patří nové podlahy, repase oken, oprava omítek a veškeré nové instalace. Po opravě v prostorách přízemí vzniklo min. na 5 let komunitní centrum pro občany našeho města.

Práce byly financovány z programu Integrovaného Regionálního Operačního Programu (IROP) – MAS Střední Polabí a z vlastních prostředků vlastníka, tedy Římskokatolické farnosti Čelákovice. Celkové náklady na opravu dle smlouvy o dílo činí 4,9 mil. Kč, dotace 3,3 mil. Kč. Částku nad dotaci hradila farnost ze svých prostředků. Prosíme Vás tímto o pomoc s financováním tohoto veřejnosti prospěšného projektu – číslo transparentního účtu na dofinancování oprav je: 15071557/5500.
Velice Vám děkujeme za Vaše dary a těšíme se na Vás v našem společném novém Komunitním centru.

Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu je rekonstrukce bývalé budovy fary pro účely vytvoření zázemí pro komunitní centrum, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity pro zástupce cílových skupin dle popisu studie proveditelnosti. Smyslem je rozšíření a zkvalitnění stávajících aktivit farnosti a rozvoj komunitní sociální práce ve městě Čelákovice a blízkém okolí.

Co je cílem

Hlavním cílem projektu je podpora komunity, její rozvoj, rozvoj aktivit a také začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením z okolí. Každý člověk v tíživé osobní, sociální situaci najde v našem společenství prostor pro další rozvoj. Důležitý je návrat do společnosti, na trh práce. Zaměříme se také na aktivní poskytování sociálních služeb ve spolupráci s organizací Vyšší Hrádek, o.p.s., ale především na aktivity vedoucí k vytváření kruhu podpory, bazálních sociálních kontaktů a sociálně aktivizačních aktivit. Díky projektu bude vybudováno zázemí komunitního centra v budově bývalé fary.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Smyslem projektu je systematická práce se všemi věkovými skupinami tak, aby byl kladen důraz na prevenci sociálního vyloučení. Cílovou skupinu z hlediska projektu a komunitních aktivit představuji hlavně osoby ohrožené sociálním vyloučením a lidé se zdravotním postižením. Jde nám o děti a mládež ohrožená soc. vyloučením, rodiny v tíživé soc. situaci, osoby 65+. Pro tyto skupiny již nyní probíhají nejrůznější aktivity, ale zájem je rozšířit je a nabídnout také ty, které jsme s ohledem na limity současných prostor nemohly nabízet.

Služby komunitního centra nejsou určeny pouze pro specifický okruh problémů, naopak jsou nastaveny tak, aby mohly zasahovat do mnoha oblastí lidského života, navazovaly na sebe a mohly plně uspokojit potřeby člověka, který je v komunitě chce využít.

Nová stavba (prostor pro KC) zohledňuje právě požadavky na různorodost a odpovídající úroveň aktivit v komunitním centru.  Činnosti v provozní fázi projektu budou zajišťovány především dle zásad bezplatnosti (za poskytované služby se neplatí), nestrannosti (bez rozdílu rasy, pohlaví aj.), diskrétnosti (sdělené informace jsou důvěrné) a nezávislosti (aktivity jsou poskytovány nezávisle na jiných institucích či organizacích financujících služby/aktivity).